VRÁCENÍ ZBOŽÍ - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má, podle čl. 27 Spotřebitelského zákona, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, bez udání důvodu a bez úhrady vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 Spotřebitelského zákona.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 14 dní od data dodání zboží a ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením její platnosti.
 3. Spotřebitel může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 2 Spotřebitelského zákona, na formuláři dostupném na adrese www.clodi.pl nebo v jiné formě v souladu se Spotřebitelským zákonem.
 4. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli na e-mail (uvedený při uzavření smlouvy a jiný, pokud byl uvedeno v předloženém prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Ke splnění termínu stačí odeslat zboží před jeho vypršením.
 7. Spotřebitel odešle zboží, na které se vztahuje smlouva, od které odstoupil, na vlastní náklady.
 8. Spotřebitel nenese náklady na poskytování digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo nebyl informován o ztrátě svého práva na odstoupení od smlouvy v momentě udělení takového souhlasu nebo podnikatel neposkytl potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. Spotřebitelského zákona.
 9. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty předmětu, který je předmětem smlouvy, a vyplývající z jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování předmětu.
 10. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy předloženého Spotřebitelem, vrátí Spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží Spotřebiteli, a pokud si Spotřebitel vybral jinou doručovací metodu, než je nejlevnější obvyklá metoda doručení nabízená Prodávajícím, Prodávající nevrací Spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s článkem 33 Spotřebitelského zákona.
 11. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže by Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 12. Prodávající může zdržet vrácení platby obdržené od Spotřebitele, dokud neobdrží zpět zboží nebo Spotřebitel neposkytne důkaz o jeho vrácení zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.
 13. Spotřebitel není v souladu s čl. 38 Spotřebitelského zákona oprávněn odstoupit od smlouvy:
  1. ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. ve které je předmětem služby neprefabrikovaná položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  3. ve které je předmětem služby předmět, který podléhá rychlému zkažení nebo má krátkou dobu použitelnosti;
  4. ve které je předmětem služby zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  6. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání;
  7. v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatelem informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
  8. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv.
 14. Odstoupení od smlouvy a vrácení výrobku je možné, pokud:
  • nemá známky použití, zejména musí být čistý a zbaven veškerých zápachů (parfémy, krémy, cigarety atd.).
  • není poškozen,
  • musí k němu být trvale připojena všechna označení (např. vnitřní štítky a originální štítky a papírové štítky, vnější štítky), se kterými byl výrobek dodán v době nákupu. Tato označení musí být originální (tj. pocházet od prodávajícího) a nesmějí obsahovat stopy odstranění a opětovného připojení k výrobku,
  • výrobek, který byl v době prodeje zabalen, by měl být v původním obalu,
 15. Vrácené věci by měly být zabaleny způsobem, který zabraňuje jejich poškození nebo trvalé deformaci při přepravě, ve stejném nebo podobném obalu jako obal, ve kterém byly dodány (bublinová obálka nebo lepenka). Pokud mělo přepravované zboží původní obal, který byl dodán se zakoupeným výrobkem, měl by být vrácen celý a také tento obal musí být chráněn před poškozením a/nebo deformací.
 16. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud platbu nebo odběr zboží provedl Spotřebitel osobně v jedné z prodejen provozovaných Prodávajícím
 17. Vrácené zboží je třeba zaslat na následující adresu:
  SILESIA CITY CENTER SALON CLODI
  ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice
 18. Vrácené zboží zaslané "na dobírku" nebude přijato.
 19. Produkty ze záložky AKCE pocházejí z výkladu prodejny, mohou mít zabarvení, materiálové skvrny nebo barevné změny. To však nijak neovlivňuje jejich konstrukci a použití.