Pravidla ochrany osobních údajů

§ 1

Účelem Pravidel ochrany osobních údajů, dále zvaných „Pravidly“ ve společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost, ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów je přizpůsobení zpracování informací obsahujících osobní údaje požadavkům platných právních aktů.

§ 2

 1. Ochrana osobních údajů se provádí prostřednictvím fyzického a organizačního zabezpečení, systémového softwaru, aplikací a uživatelů přiměřeně a adekvátně k riziku narušení bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných jako součást podnikání.
 2. Správcem osobních údajů zpracovávaných ve společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost, ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów, je Angelika Krupińska.

§ 3

 1. Zabezpečení použitá ve společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost mají zajistit:
  1. důvěrnost údajů - chápanou jako vlastnost zajišťující, že údaje nebudou poskytnuty neoprávněným osobám;
  2. integritu údajů - chápanou jako vlastnost zajišťující, že osobní údaje nebyly změněny nebo zničeny neoprávněným způsobem;
  3. odpovědnost za údaje - chápanou jako vlastnost zajišťující, že jednání osoby lze jednoznačně přiřadit pouze této osobě;
  4. integritu systému - chápanou jako integritu systému, nemožnost jakékoli manipulace, úmyslné i náhodné;
  5. dostupnost informací - chápanou jako zajištění, že oprávněné osoby mají přístup k informacím a souvisejícím zdrojům, pokud je to nutné;
  6. řízení rizik - chápané jako proces identifikace, kontroly a minimalizace nebo eliminace bezpečnostních rizik, která mohou souviset s informačními systémy používanými ke zpracování osobních údajů.
 2. Realizace výše uvedených cílů by měla být zaručena následujícími předpoklady:
  1. zavádění postupů určujících chování osob oprávněných ke zpracování osobních údajů a jejich odpovědnost za ochranu těchto údajů.
  2. školení uživatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
  3. přiřazení uživatelům konkrétních atributů, umožňujících jejich identifikaci (hesla, identifikátory).
  4. přijetí nezbytných opatření za účelem odstranění slabých článků v bezpečnostním systému,
  5. pravidelná kontrola dodržování implementovaných metod uživateli, během zpracování osobních údajů.

§ 4

Pojmy použité v Pravidlech by měly být chápány následovně:

 1. správce osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, jednotka nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními stanoví účel a způsob zpracování osobních údajů,
 2. zákon - zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb.zák. z roku 2018, bod 1000)
 3. GDPR - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Sb. zák. UE.L č. 119, str. 1/,
 4. osobní údaje - veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby,
 5. zpracování údajů - operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je sběr, zaznamenávání, ukládání, zpracování, spojování, odesílání, změna, sdílení a mazání, ničení atd.,
 6. IT systém - soubor spolupracujících zařízení, programů, postupů zpracování informací a programových nástrojů používaných ke zpracování osobních údajů,
 7. tradiční systém - soubor organizačních postupů týkajících se mechanického zpracování informací, jakož i zařízení a dlouhodobého majetku používaného ke zpracování osobních údajů na papíře,
 8. zabezpečení údajů v IT systému - zavádění a využívání příslušných technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu údajů před neoprávněným zpracováním,
 9. příjemce - fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo jiná osoba, kterému jsou poskytovány osobní údaje na základě mj. pověřovací dohody,
 10. třetí strana - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, jednotka nebo subjekt jiný než subjekt údajů, který může se souhlasem správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje,
 11. uživatel - osoba oprávněná ke zpracování osobních údajů,
 12. RCPD nebo registr znamená registr činností zpracování osobních údajů. Registr činností představuje přílohu č. 1 těchto Pravidel.

§ 5

 1. Společnost Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost zpracovává osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
 2. Tyto informace jsou zpracovávány v papírové i elektronické dokumentaci.
 3. Pravidla obsahují předpisy týkající se zavedených technických a organizačních bezpečnostních opatření zajišťujících ochranu zpracovávaných osobních údajů.
 4. Dalšími dokumenty upravujícími ochranu osobních údajů ve společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost jsou: 
  1. Registr činností zpracování osobních údajů,
  2. Postup, který je třeba dodržovat v případě porušení osobních údajů,
  3. Pravidla ochrany osobních údajů

§ 6

Pravidla se používají zejména v souvislosti s:

 1. osobními údaji zpracovávanými v systému: Microsoft Office
 2. veškerými informacemi týkajícími se zákazníků, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a obchodních partnerů
 3. příjemci osobních údajů, kterým byly osobní údaje předány ke zpracování na základě pověřovacích dohod
 4. informacemi o ochraně osobních údajů, zejména včetně názvů účtů a hesel v systémech zpracování osobních údajů,
 5. dalšími dokumenty obsahujícími osobní údaje.

§ 7

 1. Rozsah ochrany osobních údajů stanovený v Pravidlech a dalších souvisejících dokumentech se vztahuje na:
  1. všechny stávající IT nebo papírové systémy, které jsou v současné době nebo v budoucnu implementovány, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje podléhající ochraně,
  2. všechna místa - budovy a místnosti, ve kterých se chráněné informace zpracovávají nebo budou zpracovávat,
  3. všechny zaměstnance, praktikanty a další osoby, které mají přístup k chráněným informacím.
 2. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům podléhajícím ochraně, jsou povinny uplatňovat Pravidla stanovené v Pravidlech a dalších souvisejících dokumentech.

§ 8

 1. Ve společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s následujícími Pravidly:
  1. na právním základě a v souladu se zákonem (legalismus)
  2. zřetelně a čestně (zřetelnost)
  3. transparentně pro subjekt údajů (transparentnost)
  4. pro konkrétní účely a ne „pro zásobu“ (minimalizace)
  5. ne více, než je potřeba (přiměřenost)
  6. s péčí o správnost (správnost)
  7. ne déle, než je nutné (dočasnost)
  8. zajištění odpovídající bezpečnosti údajů (bezpečnost)

§ 9

1. Osobní údaje se shromažďují ve sbírkách:

 1. Občanskoprávní smlouvy, - papírová dokumentace
 2. Smlouvy s klienty - papírová dokumentace
 3. Pracovní smlouvy - papírová dokumentace
 4. Registr zákazníků - elektronická dokumentace
 5. Archivní dokumenty - papírová dokumentace
 6. Účetní doklady - papírová a elektronická dokumentace

§ 10

 1. Za porušení ochrany osobních údajů se považuje zejména:
  1. neoprávněný přístup nebo pokus o přístup k osobním údajům nebo místnostem, ve kterých jsou umístěny
  2. porušení nebo pokus o porušení integrity dat chápaný jako jakákoli změna, zničení nebo pokus o jeho provedení neoprávněnými nebo oprávněnými osobami jednajícími ve špatné víře nebo jako chyba v jednání oprávněné osoby (např. změna obsahu údajů, ztráta všech nebo části údajů),
  3. narušení nebo pokus o narušení integrity systému
  4. změna nebo ztráta údajů uložených na záložních kopiích,
  5. porušení nebo pokus o porušení důvěrnosti údajů,
  6. neoprávněný přístup (signál o nelegálním přihlášení nebo jiném příznaku označujícím pokus nebo operaci související s nezákonným přístupem do systému),
  7. poskytování osobních údajů neoprávněným osobám
  8. zničení, poškození nebo jakékoli pokusy o neoprávněné zasahování do systému IT určené k narušení jeho provozu nebo k jeho získání neoprávněným způsobem nebo pro účely, které nejsou určeny pro účely údajů obsažených v systému,
  9. jiný stav IT systému nebo místností, než v jakém je opustil uživatel po dokončení práce.
  10. za porušení ochrany osobních údajů se považuje také vloupání se do budovy nebo místností, ve kterých se osobní údaje zpracovávají nebo pokus o takovou činnost
 2. V případě zjištění porušení:
  1. zabezpečení IT systémů,
  2. technického stavu zařízení,
  3. obsahu souboru osobních údajů,
  4. zveřejnění pracovní metody nebo způsobu fungování programu,
  5. kvalita přenosu údajů v telekomunikační síti, která může znamenat narušení bezpečnosti těchto údajů,
  6. jiné události, které mohou ovlivnit porušení osobních údajů (např. povodeň, požár atd.), je každá osoba zaměstnaná při zpracování údajů povinna o této skutečnosti neprodleně informovat správce údajů.
 3. Ve vztahu k osobě, která v případě narušení bezpečnosti informačního systému nebo přiměřeného předpokladu takového porušení nepřijala opatření uvedená v tomto dokumentu, a zejména neoznámila příslušnou osobu v souladu s určitými pravidly, je zahájeno disciplinární nebo procesní řízení.
 4. Případy neoprávněného odstoupení od povinností vyplývajících z tohoto dokumentu lze považovat za závažné porušení povinností zaměstnanců.

§ 11

 1.  Každá osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, má právo kontrolovat zpracování svých osobních údajů, zejména právo:
  1. získání komplexních informací o tom, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, a získávání informací o úplném jménu a adrese sídla správce údajů;
  2. získání informací o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů;
  3. získávat informace od doby, kdy jsou její osobní údaje zpracovávány, a obdržet obsah v obecně srozumitelné formě;
  4. získání informací o zdroji osobních údajů, které se jí týkají;
  5. získání informací o způsobu sdílení osobních údajů, zejména informací o příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým jsou tyto osobní údaje sděleny;
  6. žádat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo vymazání, pokud jsou neúplné, zastaralé, nesprávné nebo byly shromážděny v rozporu

§ 12

Osobní údaje jsou zpracovávány v prostorách na adrese ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów.

§ 13

Za účelem zvýšení účinnosti ochrany osobních údajů byla propojena různá zabezpečení, způsobem, který vytváří několik úrovní ochrany.

 1. Organizační zabezpečení:
  1. byly vyvinuty a implementovány Pravidla ochrany osobních údajů,
  2. byl vytvořen postup pro případ porušení ochrany osobních údajů,
  3. byl vyvinut a je veden registr činností zpracování (vzor je představuje Příloha č. 1 těchto Pravidel )
  4. osoby zaměstnané při zpracování dat byly seznámeny s ustanoveními o ochraně osobních údajů a v oblasti bezpečnosti informačních systémů,
  5. osoby zaměstnané při zpracování osobních údajů mají povinnost je uchovávat v tajnosti,
  6. zpracování osobních údajů se provádí za podmínek, které zabezpečují údaje proti přístupu neoprávněných osob,
  7. pobyt neoprávněných osob v místnostech, kde se zpracovávají osobní údaje, je povolen pouze v přítomnosti osoby zaměstnané při zpracování osobních údajů a za podmínek zajišťujících bezpečnost údajů,
  8. dokumenty a nosiče informací obsahující osobní údaje, které jsou zničeny, jsou neutralizovány pomocí zařízení určených k tomuto účelu nebo jsou upraveny tak, aby se zabránilo jejich reprodukci.
 2. Technické zabezpečení:
  1. router je zabezpečen oddělením od veřejné sítě pomocí specializovaného softwaru „firewall“,
  2. počítačová stanoviště jsou vybavena individuální antivirovou ochranou,
  3. počítače byly zabezpečeny proti možnosti použití osobami neoprávněnými ke zpracování osobních údajů pomocí individuálního identifikátoru uživatele,
  4. osobní údaje zasílané elektronicky budou řádně zabezpečeny
 3. Opatření fyzické ochrany:
  1. zařízení pro zpracování osobních údajů jsou umístěna v uzamykatelných místnostech,
  2. dokumenty a informační média obsahující osobní údaje jsou uloženy ve skříňkách zamykaných na klíč,
  3. Ke klíčům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci
  4. údaje v papírové podobě mohou být na psacích stolech pouze po dobu nezbytnou pro práci, a následně musí být ukryty ve skříních,
  5. počítačové monitory, na kterých jsou zpracovávána data, jsou nastavena tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby,
  6. chybné nebo zastaralé výtisky a papírové verze obsahující osobní údaje nebo jiné chráněné informace - jsou zničeny skartovacím strojem nebo jinými mechanickými prostředky, které brání jejich obnovení.

§ 14

 1. V prostorách společnosti Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost funguje video monitoring.?
 2. Data získaná video monitoringu se ukládají po dobu ne delší než 3 měsíce od data záznamu.
 3. Sledovaná oblast je odpovídajícím způsobem označena v souladu s čl. 222 § 9 a 10 zákoníku práce.

§ 15

 1. Pravidla  byl vyvinuty na základě požadavků obsažených v:
  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES /Sb. zák. UE.L č. 119, str.1/,
  2. Zákoně ze dne 10. Května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. z roku 2018, pol. 1000)
 2. Pravidla jsou interním dokumentem a nesmí být v žádném případě zpřístupněny neoprávněným osobám.
 3. Uživatelé jsou povinni seznámit se s obsahem Pravidel .
 4. Uživatel je povinen učinit prohlášení, že byl obeznámen s ustanoveními GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a výkonnými akty vydanými na jeho základě, s těmito Pravidly, a zavazuje se je dodržovat.
 5. Ve věcech, na které se tyto Pravidla nevztahují, se použijí aktuálně platná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Uživatelé jsou povinni při zpracování údajů přísně dodržovat ustanovení těchto Pravidel . V případě předpisů odlišných od těch obsažených v těchto Pravidlech, které se objevují v jiných procesech vztahujících se na správce údajů, jsou uživatelé povinni používat rozsáhlejší předpisy, jejichž uplatnění zajistí vyšší úroveň ochrany informací.

Příloha:

 1. Vzor Registru činností zpracování osobních údajů