1. Prodávající odpovídá vůči Spotřebiteli za podmínek stanovených v čl. 556 Občanského zákoníku a následných vad (záruka).
 2. V případě smlouvy se Spotřebitelem, pokud byla fyzická vada zjištěna do jednoho roku od dodání zboží, má se za to, že existovala v době, kdy nebezpečí přešlo na Spotřebitele.
 3. Spotřebitel, má-li prodané zboží vadu, může:
  1. předložit prohlášení požadující snížení ceny;
  2. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy; pokud však Prodávající neprodleně a bez zbytečných nepříjemností pro Spotřebitele nenahradí vadné zboží zbožím bez vad nebo vadu neodstraní. Pokud však bylo zboží již Prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit je za zboží bez vad nebo vadu odstranit, nemá právo na výměnu zboží nebo odstranění vady.
 4. Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požádat o výměnu zboží za zboží bez vad, nebo namísto výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže by uvedení zboží do souladu se smlouvou, způsobem zvoleným Spotřebitelem nebylo možné, nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrhovanou Prodávajícím, přičemž při hodnocení nadměrných nákladů se bere v úvahu hodnota zboží bez vad, typ a význam zjištěné vady a také nepříjemnosti, kterým by byl Spotřebitel vystaven v případě jiného způsobu vyřízení záležitosti.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
 6. Spotřebitel, má-li prodané zboží vadu, může rovněž:
  1. požadovat výměnu zboží za zboží bez vad;
  2. požadovat odstranění vady.
 7. Prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečného nepohodlí pro Spotřebitele.
 8. Prodávající může odmítnout vyhovět žádosti Spotřebitele, pokud je uvedení vadného zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nemožné, nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem, jak uvést zboží do souladu se smlouvou.
 9. V případě, že bylo vadné zboží namontováno, může Spotřebitel požádat Prodávajícího o demontáž a opětovnou montáž po provedení výměny za zboží bez vad nebo odstranění vady, ponese však část nákladů s tím souvisejících, která převyšuje cenu prodaného zboží, nebo může od prodávajícího požadovat pokrytí části nákladů na demontáž a opětovnou montáž, a to až do ceny prodaného zboží. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn tyto činnosti provést na náklady a riziko Prodávajícího.
 10. Spotřebitel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady Prodávajícího doručit vadné zboží na reklamační adresu, a pokud by vzhledem k typu zboží nebo způsobu, jakým bylo namontováno, bylo dodání zboží Spotřebitelem příliš obtížné, je Spotřebitel povinen zboží zpřístupnit Prodávajícímu na místě, ve kterém je Zboží umístěno. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícím má Spotřebitel právo vrátit zboží na náklady a riziko Prodávajícího.
 11. Náklady na výměnu nebo opravu pokrývá Prodávající, s výjimkou situace popsané v § 5 bod 10.
 12. Prodávající má povinnost v případě výměny zboží za zboží bez vad nebo odstoupení od smlouvy přijmout vadné zboží od Spotřebitele.
 13. Prodávající do čtrnácti dnů vydá stanovisko k předloženému na základě čl. 5615 Občanského zákoníku: prohlášení o požadavku na snížení ceny, požadavku výměny zboží za zboží bez vad, požadavku odstranění vady. Prodávající do třiceti dnů (čl. 7a zákona o ochraně spotřebitele) projedná každé jiné prohlášení Spotřebitele, na které se nevztahuje čtrnáctidenní lhůta uvedená v občanském zákoníku. V opačném případě se má za to, že považuje prohlášení nebo požadavek Spotřebitele za opodstatněné.
 14. Prodávající odpovídá z titulu záruky, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let od předání zboží Spotřebiteli a pokud je předmětem prodeje zboží používané do jednoho roku od předání zboží Spotřebiteli.
 15. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodaného zboží za zboží bez vad zaniká po jednom roce, počínaje dnem, kdy byla vada zjištěna, nejdéle však po dvou letech od vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem prodeje zboží používané před koncem roku od okamžiku předání zboží Spotřebiteli. V případě, že datum vypršení platnosti zboží určené Prodávajícím nebo výrobcem končí po dvou letech od data dodání zboží Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady tohoto zboží zjištěné před uplynutím této lhůty.
 16. Ve lhůtách uvedených v § 5 bodech 15-17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny z důvodu fyzické vady prodaného zboží, a jestliže Spotřebitel požadoval výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny začíná běžet neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu zboží nebo odstranění vady.
 17. V případě vyšetřování některého z práv vyplývajících ze záruky před soudem nebo rozhodčím soudem se lhůta pro uplatnění dalších práv, na která má Spotřebitel z tohoto titulu nárok, pozastaví až do pravomocného ukončení řízení. Vztahuje se to rovněž na mediační řízení, kde lhůta pro uplatnění jiných práv vyplývajících ze záruky, na která má nárok Spotřebitel, začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit vyrovnání uzavřené před mediátorem nebo neúčinného ukončení mediace.
 18. Pro uplatnění práv vyplývajících ze záruky na právní vady prodaného zboží se použije §5 body 15–16, s tím, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl pouze v důsledku žaloby třetí strany - ode dne, kdy rozhodnutí vydané ve sporu s třetí stranou nabude právní moci.
 19. Pokud Spotřebitel v důsledku vady věci učinil prohlášení týkající se odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, může požadovat náhradu škody, kterou utrpěl tím, že uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, i kdyby škoda byla důsledkem okolností, za které Prodávající nenese odpovědnost, a zejména může vyžadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na odebrání, přepravu, skladování a pojištění zboží, náhradu výdajů vynaložených do takové míry, do jaké z nich neměl prospěch, a neobdržel jejich náhradu od třetí strany a náhradu nákladů na proces. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti opravit škodu na obecných zásadách.
 20. Vypršení jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění práv vyplývajících ze záruky, pokud Prodávající podvodně skryl vadu.
 21. Prodávající, je-li povinen poskytnout službu nebo poskytnout finanční službu Spotřebiteli, ji vykonává bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.