§1 Definice

 1. Správce osobních údajů:
  Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost
  ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów
  NIP(DIČ): 6272317174, REGON(IČO): 277947182
 2. Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo domu, číslo bytu nebo lokálu; v případě města nerozděleného na ulice: název města a číslo nemovitosti), PSČ a město.
 3. Adresa pro reklamace a vrácení zboží:
  SILESIA CITY CENTER SALON CLODI
  ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice
 4. Ceník doručení - seznam dostupných typů doručení a jejich ceník jsou k dispozici na www.clodi.pl.
 5. Kontaktní údaje:
  Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost
  ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów
  e-mail: sklep@clodi.pl
 6. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Informace se nepovažují za údaje umožňující identifikaci osoby, pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady, čas nebo činnosti.
 7. Citlivé údaje - jedná se o osobní údaje obsahující informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v náboženství, straně nebo odborech, jakož i údaje o zdraví, genetickém kódu, závislostech, sexuálním životě, odsouzeních, rozhodnutích o trestech a pokutách, jakož i o dalších rozhodnutích vydaných v soudním nebo správním řízení.
 8. Doprava - druh přepravní služby spolu s určením dopravce a náklady uvedené v ceníku dodání na www.clodi.pl
 9. Doklad o koupi - faktura, účet nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o Dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými právními předpisy.
 10. Karta výrobku - individuální podstránka obchodu obsahující informace o jednom výrobku.
 11. Zákazník - dospělá fyzická osoba s plnou právní subjektivitou, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která však má právní způsobilost, provádějící nákup od Prodávajícího přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 12. Občanský zákoník - občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Spotřebitel - dospělá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, která uskutečňuje nákup od Prodávajícího, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 14. Košík - seznam výrobků sestavený z výrobků nabízených v obchodě na základě rozhodnutí Kupujícího.
 15. Kupující - Spotřebitel i Zákazník.
 16. Místo dodání zboží - poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené Kupujícím v objednávce.
 17. Okamžik předání věci - okamžik, kdy Kupující nebo třetí osoba jím určená k vyzvednutí zboží, zboží převezme.
 18. Internetová platforma pro online řešení sporů - internetová stránka EU fungující na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online systému urovnávání spotřebitelských sporů a změnách nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES a k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr
 19. Platba - způsob úhrady za předmět smlouvy a doručení uvedený na adrese www.clodi.pl
 20. Oprávněná osoba - subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Zásady ochrany osobních údajů - pravidla pro zpracování osobních údajů Kupujících Správcem osobních údajů, práva Kupujících a povinnosti Správce osobních údajů, která se nachází na adrese: www.clodi.pl
 22. Spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014.
 23. Výrobek - minimální a nedělitelné množství věci, která může být předmětem objednávky, a která je v obchodě prodávajícího uvedena jako měrná jednotka při určování jeho ceny (cena/jednotka).
 24. Předmět smlouvy - výrobky a doručení, které jsou předmětem smlouvy.
 25. Předmět služby - předmět smlouvy.
 26. Odběrné místo - místo dodání zásilek, které nejsou poštovní adresou, uvedené ve výpisu poskytovaném Prodávajícím v obchodě.
 27. Rejstřík ÚOS - registr oprávněných subjektů vedený Úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na základě zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016 v platném znění a k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnnych.php
 28. GDPR - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 29. Předmět - movitý předmět, který může být nebo je předmětem smlouvy.
 30. Obchod - webová stránka, která je k dispozici na adrese www.clodi.pl, prostřednictvím kterého může Kupující zadat objednávku.
 31. Prodávající:
  Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost
  ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów
  NIP(DIČ): 6272317174, REGON(IČO): 277947182
  BANKOVNÍ ÚČET: ALIOR BANK S.A. 41 2490 0005 0000 4530 3572 1049
 32. Systém - soubor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťujících zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označovaného jako Internet.
 33. Termín realizace - počet hodin nebo pracovních dnů uvedených na kartě výrobku.
 34. Smlouva - smlouva uzavřená mimo obchodní prostory nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě Spotřebitelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 Občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v případě Kupujících.
 35. Vada - fyzická i právní vada.
 36. Fyzická vada - neslučitelnost prodaného zboží se smlouvou, zejména pokud výrobek: a. nemá vlastnosti, které by tento typ zboží měl mít s ohledem na účelu označený ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo místa určení; b. nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající ujistil Spotřebitele, c. není vhodný pro účely, o nichž Spotřebitel informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy, a Prodávající k tomuto účelu nevznesl žádné námitky; d. byl Spotřebiteli dodán v neúplném stavu; e. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud byly tyto činnosti provedeny Prodávajícím nebo třetí stranou, za kterou je Prodávající odpovědný, nebo Spotřebitelem, který se řídil pokyny obdrženými od Prodávajícího; f. nemá vlastnosti, o kterých ujistil výrobcem nebo jeho zástupce nebo osoba, která uvádí výrobek na trh v rámci své obchodní činnosti, a osoba, která umístěním na prodaném výrobku svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku uvádí se jako výrobce, ledaže by Prodávající tato ujištění neznal  nebo by podle rozumného úsudku nemohl znát nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl jejich obsah před uzavřením smlouvy opraven.
 37. Právní vada - situace, kdy je prodaný předmět majetkem třetí strany nebo je zatížen právem třetí strany, a také v případě, že omezení při používání nebo nakládání s předmětem vyplývá z rozhodnutí nebo nařízení příslušného orgánu.
 38. Objednávka - prohlášení Kupujícího o záměru učiněné prostřednictvím obchodu jasně uvádějící: druh a množství produktů; způsob doručení; druh platby; místo dodání zboží, údaje kupujícího a zaměřené přímo na uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

§2 Všeobecné podmínky

 1. Smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s polským právem a těmito Pravidly.
 2. Místo doručení se musí nacházet na území Polské republiky.
 3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat zboží bez vad.
 4. Všechny ceny uváděné Prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jsou cenami hrubými (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku doručení.
 5. Všechna termíny se počítají podle čl. 111 Občanského zákoníku, tj. lhůta označená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a pokud je začátek období označeného ve dnech jistou událostí, nebere se v úvahu při výpočtu data dne, kdy k události došlo.
 6. Potvrzení, zpřístupnění, zápis, ochrana všech příslušných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnosti má podobu:
  1. potvrzení objednávky zasláním na e-mailovou adresu: objednávky, proforma faktury, informace o právu na odstoupení od smlouvy, těchto pravidel v PDF verzi, vzorového formuláře o odstoupení od smlouvy ke stažení v PDF verzi, odkazů na stažení pravidel a vzoru odstoupení od smlouvy;
  2. připojení k realizované objednávce, zaslané na vyznačené místo vydání zboží, v tištěné podobě: dokladu o koupi, informace o právu na odstoupení od smlouvy, těchto předpisů, vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající informuje o jemu známých zárukách, poskytnutých třetími stranami, na výrobky nacházející se v obchodě.
 8. Prodávající neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním prostřednictvím komunikace na dálku a kupující pokrývá pouze své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel se třetí stranou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.
 9. Prodávající zaručuje Kupujícímu správné fungování obchodu v následujících prohlížečích: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer
 10. Kupující může využít možnosti uložení svých údajů v obchodě pro usnadnění procesu zadávání další objednávky. Za tímto účelem musí Kupující zadat přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo je řetězec znaků nastavený Kupujícím, který je povinen je udržovat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující má možnost kdykoli zobrazit, opravit, aktualizovat data a smazat účet v obchodě.
 11. Kupující je povinen:
  1. neposkytovat ani nepředávat obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, urážlivý nebo porušující osobní práva a jiná práva třetích osob,
  2. používat obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména prostřednictvím používání specifického softwaru nebo zařízení,
  3. neprovádět takové činnosti, jako je: zasílání nebo umisťování v rámci obchodu nevyžádaných komerčních informací (spam),
  4. používat obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Kupující a Prodávající,
  5. používat veškerý obsahu zveřejněný jako součást obchodu pouze pro osobní použití.
  6. používat obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů na území Polské republiky, ustanoveními nařízení a obecnými zásadami etikety.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

 1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.
 2. Za účelem zadání objednávky by měl kupující provést alespoň následující kroky, z nichž některé mohou být mnohokrát opakovány: a. přidání výrobku do košíku; b. výběr způsobu doručení; c. výběr typu platby; d. výběr místa dodání; e. zadání objednávky v obchodě pomocí tlačítka "Kupuji a platím".
 3. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází ve chvíli zadání objednávky.
 4. Realizace objednávky Spotřebitele splatné při dodání proběhne okamžitě a objednávky splatné bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po připsání platby Spotřebitele na účet Prodávajícího, což by mělo proběhnout do 30 dnů ode dne zadání objednávky, ledaže Spotřebitel nebyl schopen provést tuto činnost bez vlastního zavinění a informoval o tom Prodávajícího.
 5. Uzavření smlouvy se Zákazníkem se uskuteční přijetím objednávky Prodávajícím, který o tom informuje Zákazníka do 48 hodin od zadání objednávky.
 6. Realizace objednávky Zákazníkem splatné při dodání proběhne okamžitě po uzavření smlouvy a objednávky splatné bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a připsání platby Zákazníka na účet Prodávajícího.
 7. Realizace objednávky Zákazníka může záviset na provedení platby celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání limitu obchodního úvěru alespoň v hodnotě objednávky nebo souhlasu Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (splatné při dodání).
 8. Předmět smlouvy je odeslán ve lhůtě stanovené na produktové kartě a v případě objednávek sestávajících z mnoha produktů v nejdelší době uvedené na produktových kartách. Období začíná běžet okamžikem zpracování objednávky.
 9. Zakoupený předmět smlouvy, spolu s prodejním dokladem vybraným kupujícím, je zaslán podle způsobu doručení zvoleného Kupujícím na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce spolu s přílohami uvedenými v § 2 bod 6b.
 10. Prodávající neodpovídá za pozdní doručení zásilek třetí stranou (Pošta nebo kurýrní společností).
 11. Prodávající neodpovídá za škody na zboží způsobené během přepravy třetí stranou (Pošta nebo kurýrní společnost).
 12. Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky během jejího přijetí za přítomnosti zaměstnance Pošty nebo kurýrní společnosti a neprodleně ohlásit příslušnou reklamaci přepravní společnosti a informovat o tom Prodávajícího.
 13. Veškeré stížnosti týkající se mechanického poškození zásilky nebo jiného, které vzniklo během přepravy, budou Obchodem posuzovány až po sepsání zprávy se zástupcem Pošty nebo kurýrní společností.
 14. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne, může Prodávající účtovat Kupujícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s odesláním zboží Kupujícímu, a náklady na vrácení, které přepravní společnost uloží Prodávajícímu.
 15. V souladu s pravidly slev (příloha 1 Pravidel) se slevy poskytnuté Prodávajícím nesčítají a jsou počítány z ceny dostupné na kartě produktu před přihlášením do obchodu.
 16. V souladu s pravidly slev se na výrobky, na které se vztahuje výprodej, nevztahují žádné další slevy.
 17. Ve výjimečných situacích si prodejce vyhrazuje právo nezpracovat objednávku v případě chyby na internetu na webových stránkách.  O zrušení objednávky bude kupující informován.  Prodávající vrátí obdrženou částku na bankovní účet kupujícího.
 18. V případě nedostupnosti některého z objednaných produktů bude kupující informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu její realizace - tj. Částečné objednávce nebo zrušení celé objednávky.  V případě zrušení objednávky vrátí prodávající obdrženou částku na bankovní účet kupujícího.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má, podle čl. 27 Spotřebitelského zákona, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, bez udání důvodu a bez úhrady vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 Spotřebitelského zákona.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 14 dní od data dodání zboží a ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením její platnosti.
 3. Spotřebitel může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 2 Spotřebitelského zákona, na formuláři dostupném na adrese www.clodi.pl nebo v jiné formě v souladu se Spotřebitelským zákonem.
 4. Prodávající potvrdí Spotřebiteli na e-mail (uvedený při uzavření smlouvy a jiný, pokud byl uvedeno v předloženém prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Ke splnění termínu stačí odeslat zboží před jeho vypršením.
 7. Spotřebitel odešle zboží, na které se vztahuje smlouva, od které odstoupil, na vlastní náklady.
 8. Spotřebitel nenese náklady na poskytování digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo nebyl informován o ztrátě svého práva na odstoupení od smlouvy v momentě udělení takového souhlasu nebo podnikatel neposkytl potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. Spotřebitelského zákona.
 9. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty předmětu, který je předmětem smlouvy, a vyplývající z jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování předmětu.
 10. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy předloženého Spotřebitelem, vrátí Spotřebiteli platby, které provedl.
 11. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže by Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 12. Prodávající může zdržet vrácení platby obdržené od Spotřebitele, dokud neobdrží zpět zboží nebo Spotřebitel neposkytne důkaz o jeho vrácení zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.
 13. Spotřebitel není v souladu s čl. 38 Spotřebitelského zákona oprávněn odstoupit od smlouvy:
  1. ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. ve které je předmětem služby neprefabrikovaná položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  3. ve které je předmětem služby předmět, který podléhá rychlému zkažení nebo má krátkou dobu použitelnosti;
  4. ve které je předmětem služby zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  6. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání;
  7. v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatelem informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
  8. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv.
 14. Odstoupení od smlouvy a vrácení výrobku je možné, pokud:
  • nemá známky použití, zejména musí být čistý a zbaven veškerých zápachů (parfémy, krémy, cigarety atd.).
  • není poškozen,
  • musí k němu být trvale připojena všechna označení (např. vnitřní štítky a originální štítky a papírové štítky, vnější štítky), se kterými byl výrobek dodán v době nákupu. Tato označení musí být originální (tj. pocházet od prodávajícího) a nesmějí obsahovat stopy odstranění a opětovného připojení k výrobku,
  • výrobek, který byl v době prodeje zabalen, by měl být v původním obalu,
 15. Vrácené věci by měly být zabaleny způsobem, který zabraňuje jejich poškození nebo trvalé deformaci při přepravě, ve stejném nebo podobném obalu jako obal, ve kterém byly dodány (bublinová obálka nebo lepenka). Pokud mělo přepravované zboží původní obal, který byl dodán se zakoupeným výrobkem, měl by být vrácen celý a také tento obal musí být chráněn před poškozením a/nebo deformací.
 16. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud platbu nebo odběr zboží provedl Spotřebitel osobně v jedné z prodejen provozovaných Prodávajícím
 17. Vrácené zboží je třeba zaslat na následující adresu:
  SILESIA CITY CENTER SALON CLODI
  ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice
 18. Vrácené zboží zaslané "na dobírku" nebude přijato.
 19. Produkty ze záložky AKCE pocházejí z výkladu prodejny, mohou mít zabarvení, materiálové skvrny nebo barevné změny. To však nijak neovlivňuje jejich konstrukci a použití.

§5 Reklamace - Záruka

 1. Prodávající odpovídá vůči Spotřebiteli za podmínek stanovených v čl. 556 Občanského zákoníku a následných vad (záruka).
 2. V případě smlouvy se Spotřebitelem, pokud byla fyzická vada zjištěna do jednoho roku od dodání zboží, má se za to, že existovala v době, kdy nebezpečí přešlo na Spotřebitele.
 3. Spotřebitel, má-li prodané zboží vadu, může: a. předložit prohlášení požadující snížení ceny; b. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy; pokud však Prodávající neprodleně a bez zbytečných nepříjemností pro Spotřebitele nenahradí vadné zboží zbožím bez vad nebo vadu neodstraní. Pokud však bylo zboží již Prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit je za zboží bez vad nebo vadu odstranit, nemá právo na výměnu zboží nebo odstranění vady.
 4. Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požádat o výměnu zboží za zboží bez vad, nebo namísto výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže by uvedení zboží do souladu se smlouvou, způsobem zvoleným Spotřebitelem nebylo možné, nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrhovanou Prodávajícím, přičemž při hodnocení nadměrných nákladů se bere v úvahu hodnota zboží bez vad, typ a význam zjištěné vady a také nepříjemnosti, kterým by byl Spotřebitel vystaven v případě jiného způsobu vyřízení záležitosti.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
 6. Spotřebitel, má-li prodané zboží vadu, může rovněž: a. požadovat výměnu zboží za zboží bez vad; b. požadovat odstranění vady.
 7. Prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečného nepohodlí pro Spotřebitele.
 8. Prodávající může odmítnout vyhovět žádosti Spotřebitele, pokud je uvedení vadného zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nemožné, nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem, jak uvést zboží do souladu se smlouvou.
 9. V případě, že bylo vadné zboží namontováno, může Spotřebitel požádat Prodávajícího o demontáž a opětovnou montáž po provedení výměny za zboží bez vad nebo odstranění vady, ponese však část nákladů s tím souvisejících, která převyšuje cenu prodaného zboží, nebo může od prodávajícího požadovat pokrytí části nákladů na demontáž a opětovnou montáž, a to až do ceny prodaného zboží. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn tyto činnosti provést na náklady a riziko Prodávajícího.
 10. Spotřebitel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady Prodávajícího doručit vadné zboží na reklamační adresu, a pokud by vzhledem k typu zboží nebo způsobu, jakým bylo namontováno, bylo dodání zboží Spotřebitelem příliš obtížné, je Spotřebitel povinen zboží zpřístupnit Prodávajícímu na místě, ve kterém je Zboží umístěno. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícím má Spotřebitel právo vrátit zboží na náklady a riziko Prodávajícího.
 11. Náklady na výměnu nebo opravu pokrývá Prodávající, s výjimkou situace popsané v § 5 bod 10.
 12. Prodávající má povinnost v případě výměny zboží za zboží bez vad nebo odstoupení od smlouvy přijmout vadné zboží od Spotřebitele.
 13. Prodávající do čtrnácti dnů vydá stanovisko k předloženému na základě čl. 5615 Občanského zákoníku: prohlášení o požadavku na snížení ceny, požadavku výměny zboží za zboží bez vad, požadavku odstranění vady. Prodávající do třiceti dnů (čl. 7a zákona o ochraně spotřebitele) projedná každé jiné prohlášení Spotřebitele, na které se nevztahuje čtrnáctidenní lhůta uvedená v občanském zákoníku. V opačném případě se má za to, že považuje prohlášení nebo požadavek Spotřebitele za opodstatněné.
 14. Prodávající odpovídá z titulu záruky, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let od předání zboží Spotřebiteli a pokud je předmětem prodeje zboží používané do jednoho roku od předání zboží Spotřebiteli.
 15. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodaného zboží za zboží bez vad zaniká po jednom roce, počínaje dnem, kdy byla vada zjištěna, nejdéle však po dvou letech od vydání věci Spotřebiteli, a pokud je předmětem prodeje zboží používané před koncem roku od okamžiku předání zboží Spotřebiteli. 17. V případě, že datum vypršení platnosti zboží určené Prodávajícím nebo výrobcem končí po dvou letech od data dodání zboží Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady tohoto zboží zjištěné před uplynutím této lhůty.
 16. Ve lhůtách uvedených v § 5 bodech 15-17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny z důvodu fyzické vady prodaného zboží, a jestliže Spotřebitel požadoval výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny začíná běžet neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu zboží nebo odstranění vady.
 17. V případě vyšetřování některého z práv vyplývajících ze záruky před soudem nebo rozhodčím soudem se lhůta pro uplatnění dalších práv, na která má Spotřebitel z tohoto titulu nárok, pozastaví až do pravomocného ukončení řízení. Vztahuje se to rovněž na mediační řízení, kde lhůta pro uplatnění jiných práv vyplývajících ze záruky, na která má nárok Spotřebitel, začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit vyrovnání uzavřené před mediátorem nebo neúčinného ukončení mediace.
 18. Pro uplatnění práv vyplývajících ze záruky na právní vady prodaného zboží se použije §5 body 15–16, s tím, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl pouze v důsledku žaloby třetí strany - ode dne, kdy rozhodnutí vydané ve sporu s třetí stranou nabude právní moci.
 19. Pokud Spotřebitel v důsledku vady věci učinil prohlášení týkající se odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, může požadovat náhradu škody, kterou utrpěl tím, že uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, i kdyby škoda byla důsledkem okolností, za které Prodávající nenese odpovědnost, a zejména může vyžadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na odebrání, přepravu, skladování a pojištění zboží, náhradu výdajů vynaložených do takové míry, do jaké z nich neměl prospěch, a neobdržel jejich náhradu od třetí strany a náhradu nákladů na proces. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti opravit škodu na obecných zásadách.
 20. Vypršení jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění práv vyplývajících ze záruky, pokud Prodávající podvodně skryl vadu.
 21. Prodávající, je-li povinen poskytnout službu nebo poskytnout finanční službu Spotřebiteli, ji vykonává bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

§6 Výměna zboží

 1. Výměna zboží probíhá na základě dobrovolného souhlasu firmy Angelika Krupińska "Amanda" Obchodní společnost, ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów.
 2. Náklady na výměnu produktu pokrývá Zákazník.
 3. Pravidla výměny zboží:
  1. zboží lze vyměnit do 14 dnů ode dne zakoupení;
  2. zboží bude vyměněno v rámci daného výrobku za jinou barvu nebo velikost, pokud je k dispozici u Prodávajícího;
  3. výrobek, který má Zákazník v úmyslu vyměnit:
  • nesmí mít žádné známky použití, zejména musí být čistý,
  • nesmí být poškozen,
  • musí k němu být trvale připojena všechna označení (např. vnitřní štítky a originální štítky a papírové štítky, vnější štítky), se kterými byl výrobek dodán v době nákupu. Tato označení musí být originální (tj. pocházet od prodávajícího) a nesmějí obsahovat stopy odstranění a opětovného připojení k výrobku,
  • výrobek, který byl v době prodeje zabalen, by měl být v původním obalu,
  • nebyl zakoupen v propagační akci, která vylučuje možnost výměny (informace o možnosti výměny jsou vždy uvedeny v pravidlech dané propagační akce).

Výměna produktu spočívá ve vrácení zboží Prodávajícímu a následném opětovném prodeji zboží vybraného Zákazníkem k výměně. Neprovedení výměna zboží do 14 dnů ode dne nákupu se rovná ztrátě možnosti uplatnit právo na výměnu později. Veškeré reklamace týkající se způsobu vypořádání výměny zboží zasílejte na adresu: www.clodi.pl nebo na adresu sídla Prodávajícího.

§7 Zásady ochrany osobních údajů a bezpečnost osobních údajů

 1. Správce osobních údajů odpovídá za zákonné zpracování osobních údajů a za pravidla shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů, jakož i za práva Kupujícího související s jeho osobními údaji.
 2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Kupujících na základě souhlasu a ve spojení s oprávněnými zájmy Prodávajícího.
 3. Správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, který je odůvodněn smluvní nebo zákonnou povinností.
 4. Souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel lze kdykoli odvolat.
 5. Pro účely realizace objednávky Kupujícího jsou shromažďovány následující osobní údaje:
  1. poštovní adresa - nezbytná pro vystavení dokladu o koupi;
  2. místo dodání zásilky - nezbytné pro adresování zásilky;
  3. e-mail - nezbytný pro komunikaci související s realizací objednávky;
  4. telefonní číslo - nezbytné, pokud zvolíte určité typy doručení
 6. Podrobná řešení v oblasti ochrany osobních údajů související s zadáním objednávky, ale také s využitím úložiště před a po zadání objednávky, jsou zahrnuta v zásadách ochrany osobních údajů.

§8 Závěrečná ustanovení

 1. Cílem žádného z ustanovení těchto Pravidel není porušit práva Kupujícího. Nelze jej také tímto způsobem interpretovat, protože v případě rozporu některé části Pravidel s rozhodným právem se Prodávající absolutně zavazuje k dodržování tohoto zákona místo napadeného ustanovení Pravidel.
 2. Registrovaní kupující budou informováni e-mailem o změnách Pravidel a jejich rozsahu (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednání). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před vstupem nových Pravidel v platnost. Změny budou zavedeny s cílem přizpůsobit Pravidla platnému právnímu stavu.
 3. Aktuální verze Pravidel je Kupujícímu vždy k dispozici na kartě Pravidla (www.clodi.pl). Během provádění objednávky a po celou dobu poprodejní péče o Kupujícího se použijí Pravidla, která přijal během zadávání objednávky. S výjimkou případů, kdy je Spotřebitel uzná za méně příznivé než stávající, a informuje Prodávajícího o výběru stávajících za závazné.
 4. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí příslušná použitelná právní ustanovení. Sporné otázky, pokud si to spotřebitel přeje, jsou řešeny mediačním řízením u Krajských inspektorátů Obchodní inspekce nebo soudním řízením před rozhodčím soudem u Krajského Inspektorátu Obchodní inspekce. Spotřebitel může také použít rovnocenné a zákonné metody předběžného nebo mimosoudního řešení sporů, např. Prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů nebo výběrem jakéhokoli oprávněného subjektu ze subjektů nacházejících se v registru UOS. Prodávající prohlašuje svůj úmysl a souhlasí s tím, že spotřebitelský spor bude urovnán mimosoudně. Jako poslední možnost je záležitost vyřešena soudem, který má místní a faktickou pravomoc.

PŘÍLOHA 1. Pravidla slev

 1. V rámci věrnostního programu obdrží Zákazník stálou slevu ve výši 5% na nákup Výrobků. Podmínkou zapojení se do věrnostního programu je nákup od Prodávajícího v celkové hodnotě 500,00 PLN, přičemž výše uvedená částka nezahrnuje náklady na doručení, dárkové balení a dárkové poukazy.
 2. Výše uvedená sleva se vztahuje pouze na cenu Výrobku, na který se nevztahuje jiná akce a/nebo výprodej.
 3. Zákazník, který přistoupil k věrnostnímu programu, obdrží navíc jednorázovou slevu 20% z hodnoty Výrobku (narozeninová sleva).
 4. Narozeninová sleva platí v měsíci, ve kterém připadají narozeniny Zákazníka.
 5. Prodávající udělí narozeninovou slevu zasláním, nejméně jeden den před měsícem, ve kterém připadají narozeniny Zákazníka, slevový kód na telefonní číslo zákazníka uvedené ve formuláři žádosti.
 6. Podmínkou pro poskytnutí narozeninové slevy Zákazníkovi je uvedení ve formuláři žádosti: data narození a telefonního číslo Zákazníka.
 7. Zákazník, který je členem věrnostního programu, obdrží další jednorázové slevy v souvislosti s propagačními kampaněmi organizovanými Prodávajícím.
 8. Zákazník může odstoupit z účasti na věrnostním programu s okamžitou účinností zasláním prohlášení na adresu www.clodi.pl ve výše uvedeném rozsahu.
 9. Prodávající může ukončit platnost věrnostního programu se 14denní výpovědní lhůtou zasláním informace ve výše uvedeném rozsahu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v žádosti.
 10. Každý Zákazník (rovněž nezařazený do věrnostního programu) obdrží jednorázovou slevu 15% při první objednávce, pokud vyjádří souhlas se zasíláním obchodních a marketingových informací od Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
 11. Slevy poskytnuté Zákazníkovi Prodávajícím nejsou směnitelné za hotovost, ale opravňují Zákazníka pouze ke snížení ceny výrobku.
 12. Všechny slevy poskytnuté Prodávajícím (v důsledku věrnostního programu, jednorázové slevy, narozeninové slevy, jiných propagačních kampaní) se nesčítají a nevztahují se na Výrobky, na které se vztahují výprodeje, propagační akce a jiné věrnostní programy a slevy.
 13. Slevy poskytnuté prodávajícím se nevztahují na nákupy dárkových poukazů, ani na náklady na doručení a dárkové balení.